home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Welke belangrijke gebeurtenissen of personen moeten zeker een plekje krijgen op de Peerse tijdlijn?

EERSTE TRAMLIJN IN LIMBURG.

Beschrijf jouw idee

Nog voor een wetsvoorstel werd goedgekeurd kwam de ‘buurtijzerenweg Bourg-Leopold-Maeseijck’ reeds ter sprake op de Wijchmaalse gemeenteraad. In het verslag van de raadszitting van 26 mei 1881 lezen we: “er wordt kennis gegeven van een brief van Mijnheer den Gouverneur der provincie betrekkelijk het ontwerp van daarstelling van een buurtijzerenweg tusschen Bourg-Leopold en Maeseijck met de finantieele tusschenkomst der gemeente. De Raad erkent de nuttigheid dezes werks en juicht de voltrekking ervan op voorhand toe. Wat de geldelijke tusschenkomst betreft: hoe gaarne zou hij in eenmaal er eene som voor stemmen, doch onze gemeenteinkomsten zijn zoo gering en de lasten zoo drukkend, dat wij aan geene bijdracht denken kunnen en uiten de hoop dat het Staatsbestuur voorgestelden weg op zijne kosten legge.” Door gebrek aan kapitaal werd in 1866 beslist voorlopig alleen het baanvak Leopoldsburg-Bree aan te leggen. Het noodzakelijk kapitaal voor dit gedeelte bedroeg 738.000 fr. De staat nam 1/4 voor haar rekening, de provincie 1/3 de gemeenten 5/12. Voor Wijchmaal bedroeg dat 6.000 fr. Die 5/12 konden de gemeenten echter niet opbrengen zodat de staat uiteindelijk besliste voor 246.000 fr. tussen te komen. Voor Wijchmaal werd het dan 4.000 fr. Op 31 december 1887 werd voor het eerst proef gereden op de lijn. In het Aankondigingsblad voor Limburg van za

Jouw idee heeft betrekking op:

Mobiliteit

Kies eventueel een foto, beeld,... om jouw idee te illustreren (max.1 MB).

0